Polityka prywatności

(dalej: RODO),

I. DEFINICJE

1. Administrator – Wydawnictwo Boni Libri Leszek Dulik z siedzibą w: 20-867 Lublin, Świętokrzyska 11/8.
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej niezbędne do wykonania Umowy, założenia konta lub przekazywania informacji marketingowych, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
4. RODO – Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s1).
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem bonilibri.pl którego właścicielem jest Administrator.
6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług opisanych w Polityce.
7. Umowa – oznacza umowę sprzedaży realizowaną na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SKLEPU

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Sklepu przez Użytkownika.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE ORAZ RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH W SKLEPIE
KORZYSTANIE Z SKLEPU

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Sklepu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w celu wykonania Umowy bez rejestracji konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu rejestracji indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
d. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług;
e. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

REJESTRACJA W SKLEPIE BONILIBRI.PL

2. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Umowy. Podanie danych jest także wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie danych jest dobrowolne.
3.  Osoba dokonująca rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na podanie następujących danych osobowych:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) dane adresowe: (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
d) kraj
e) numer telefonu
f) nr NIP i nazwę firmy (tylko przedsiębiorcy)

4.  Dane osobowe są przetwarzane:
a. w celu realizacją Umowy oraz prowadzenia i obsługi konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność jej przetwarzania do realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika Sklepu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji Umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem jej realizacji
6. Dane osobowe są przetwarzane:
a. w celu realizacji Umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

IV. MARKETING

1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
a. kierowaniu informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej o interesujących ofertach, promocjach, rabatach, nowościach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
b. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu.
c. Dane będą przechowywane w celach marketingowych, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

V. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

2. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
a. umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
b. umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
c. dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
d. pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
e. ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
f. zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

3. Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. „Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki Cookiem wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Onc. Wykorzystujemy usługi Google Analitics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności. Polityka prywatności Google Analitics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
Polityka ochrony prywatności YouTube: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

4. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych.
a. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
b. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
c. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e. Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

5. Instrukcje dla urządzeń mobilnych:
a. Android: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
b. Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
c. iOS (Safari): http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
d. Windows Phone: http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. Prawo wycofania zgody o przetwarzaniu danych osobowych – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
b. Prawo do usunięcia danych osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
c. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
d. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
e. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
f. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
g. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
h. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
i. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
j. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wniosek dotyczący realizacji praw Klienta dotyczących danych osobowych, można złożyć:
a. w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Boni Libri Leszek Dulik, 20-867 Lublin, ul. Świętokrzyska 11/8
b. drogą e-mailową na adres: info@bonilibri.pl

3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

4. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VIII. POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom:
a. Poczta Polska S.A (ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) – wysyłka towarów
b. DPD Polska sp. z o.o. (u. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) – wysyłka towarów
c. DialCom24 Sp. z o.o. (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) – operator płatniczy
d. PKO Bank Polski Spółka Akcyjna (ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa) – konto bankowe

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

X. DANE KONTAKTOWE

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@bonilibri.pl  lub adres korespondencyjny: : Wydawnictwo Boni Libri Leszek Dulik, 20-867 Lublin, ul. Świętokrzyska 11/8

XI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018